MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJDo pobrania: OFERTA MOWES


Mamy przyjemność poinformować, że Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES), którego liderem jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, a partnerami: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy otrzymał dofinansowanie na realizację 2 projektów:

„MOWES – Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” (MOWES KOM) oraz „MOWES – Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” (MOWES MZ).

Projekty są współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Celem Partnerstwa (a tym samym projektów) jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym oraz Małopolsce Zachodniej poprzez:

 • zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 • zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 • zwiększenia zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej) oraz przedsiębiorców w rozwój sektora ekonomii społecznej,
 • zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze poprzez utworzenie nowych miejsc pracy,
 • zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 • zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób z nimi współpracujących.

W ramach projektów wsparciem obejmujemy:

·        w zakresie usług animacji lokalnej:

 • społeczność lokalna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty ekonomii społecznej;

·        w zakresie usług rozwoju ekonomii społecznej:

 • soby fizyczne zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w przedsiębiorstwie społecznym,
 • podmioty zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne;

·        w zakresie usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

 • podmioty ekonomii społecznej.

Od początku realizacji projektów działają Punkty Coworkingu Społecznego:

·   w ramach projektu MOWES KOM:

 • przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji – Kraków, ul. Szlak 73a

·        w ramach projektu MOWES MZ:

 • przy Spółdzielni Socjalnej OPOKA – Olkusz, ul. Floriańska 2
 • przy Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. – Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

Osoby oraz instytucje zainteresowane działaniami wspierającymi rozwój ekonomii społecznej (animacja lokalna, tworzenie oraz rozwijanie działalności podmiotów ekonomii społecznej np. fundacji, stowarzyszeń itp. oraz przedsiębiorstw społecznych na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego tj. m. Kraków oraz powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego) oraz Małopolski Zachodniej (tj. powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego) zapraszamy do kontaktu z Doradcami Pierwszego Wsparcia oraz bezpłatnego korzystania z Punktu Coworkingu Społecznego (m.in. komputera, Internetu, przestrzeni przystosowanej do pracy).


Pracownicy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ARMZ:

 • Kariona Zastawnik - Specjalista ds. dotacji i wsparcia finansowego w projektach MOWES MZ i KOM
 • Edyta Pałucha - Specjalista ds. dotacji i wsparcia finansowego w projektach MOWES MZ i KOM
 • Sylwia Wróbel - Opiekun finansowy w projektach MOWES MZ i KOM

Pracownicy MOWES dostępni są codziennie od poniedziałku do piątku w godz.: 07.00 – 16.00.

Kontakt:

Tel: 32 623 06 35, 697 089 224

e-mail:


Wszelkie informacje dotyczące oferty MOWES można znaleźć na www.es.malopolska.pl

Projekty realizowane będą w okresie: 01.08.2016 – 31.07.2019

Partnerstwo uzyskało status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 3 marca 2016 r. Działania MOWES są realizowane w zgodzie ze standardami ujętymi w rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przyjętych przez Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w uchwale nr 3 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES i zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w dniu 1 października 2014 r.