Nowy Start III

Dokumenty rekrutacyjne  |  Dotacje  | Wsparcie pomostowe | Staże   |   Kursy   |   Wyniki naborów 

Nagłówek z logami: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

Flaga i Herb Polski

 

Projekt ,,Nowy Start III” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa, Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp z o.o. w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 265 osób zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika  w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (osoby te nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy, lub nie są jednocześnie osobami samozatrudnionymi) i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem i/ lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących na terenie woj. małopolskiego. 

 

Uczestnicy Projektu:

Projekt skierowany jest do 265 osób w tym (159 kobiet i 106 mężczyzn) zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących na terenie województwa małopolskiego. Między innymi są to:

 • pracownicy przewidziani do zwolnienia lub pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy
 • osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • osoby odchodzące z rolnictwa

 

Planowane efekty:

 • 133 Uczestników projektu po opuszczeniu programu podejmie prace lub będzie kontynuowało zatrudnienie,
 • 60 Uczestników projektu podejmie działalność gospodarczą,
 • Zostaną dofinansowane nowe miejsca pracy utworzone w Przedsiębiorstwach Społecznych w liczbie 9.

 

Wartość projektu: 5 197 681,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 418 029, 53 PLN

Dofinansowanie zadań z budżetu państwa: 519 332,27 zł

 

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu ,,Nowy Start III”

 • proces identyfikacji potrzeb Uczestników projektu
 • realizacja szkoleń/kursów/studiów podyplomowych
 • realizacja staży
 • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
 • tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 • dodatki relokacyjne/sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia
 • dodatki aktywizacyjne

 

Rekrutacja do projektu:

 

Nabory odbywają się w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku do wyczerpania miejsc w projekcie.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy złożyć:

 •  Osobiście w biurze projektu

        Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S. A.
32-500 Chrzanów
ul. Grunwaldzka 5
tel: 32 645 19 68

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub email: k.zastawnik@armz.pl
 • niezbędne dokumenty należy składać w godzinach od 7:00-15:00

Beneficjent prowadzi otwarty nabór ofert stażu od podmiotów przyjmujących na staż.

 

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami – kliknij tutaj