Budynek Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Misją Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej jest umacnianie regionu jako gospodarczego pomostu łączącego Małopolskę ze Śląskiem poprzez nawiązywanie i rozwijanie współpracy z samorządami oraz podejmowanie działań wspierających rozwój lokalnego biznesu.

Anna Włoszek
Prezes Zarządu ARMZ S.A.

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej została utworzona 16 czerwca 2004r. (wpis do KRS z dnia 30.12.2004r.w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000225451) w formie Spółki Akcyjnej.

Kapitał założycielski wynosił 500.000,00 zł, założycielami ARMZ S.A. byli: Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach, Rafineria Trzebinia S.A. z siedzibą w Trzebini, Agencja Rozwoju Przemysłu z siedzibą w Warszawie, Gmina Trzebinia, Gmina Chrzanów, Gmina Libiąż, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Jaworznie, ZGE „Janina” Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu.

Obecnie kapitał wynosi 3.066.000,00 zł, a akcjonariuszami są: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, Gmina Chrzanów, Gmina Trzebinia, Gmina Libiąż oraz Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Osobą statutowo upoważnioną do reprezentowania Spółki jest Prezes Zarządu – Pani Anna Włoszek. Spółka jest instytucją otoczenia biznesu.

W marcu 2008 r. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. wprowadziła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, a od lipca 2008 roku ARMZ S.A. posiada akredytację Krajowego Systemu Usług dla MŚP.

Obecnie Spółka posiada certyfikat ISO w zakresie:

  • świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych, informacyjnych, finansowych – udzielanie pożyczek

oraz akredytację Krajowego Systemu Usług dla MŚP w zakresie usług:

  • doradczych o charakterze ogólnym,
  • szkoleniowych,
  • informacyjnych,
  • finansowych – udzielanie pożyczek.

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. prowadzi działalność doradczo-informacyjną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Do zadań ARMZ S.A. należy świadczenie usług informacyjnych, doradczych, finansowych i szkoleniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osób planujących podjęcie działalności gospodarczej oraz bezrobotnych.

Zakres działania Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. obejmuje:

  • doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania,
  • pomoc w uzyskaniu korzystnych pożyczek i poręczeń kredytowych, w tym Fundusz Pożyczkowy dla MŚP,
  • pomoc w zakresie pozyskiwania środków w ramach funduszy Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności,
  • działalność szkoleniową,
  • działalność promocyjną.