Deklaracja dostępności Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.armz.pl

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (w skrócie ARMZ):

 • Telefon: +48 32 645 19 68
 • E-mail: biuro@armz.pl
 • Adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
 • Data publikacji strony internetowej: 2020.09.23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika ARMZ. Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.23.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W ARMZ do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Klaudia Szlachcic, e-mail: k.szlachcic@armz.pl, telefon: 32 645 19 68 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek ARMZ spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda),
 • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynkach, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – winda,
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, sekretariat,
 • zapewnienie wstępu do budynków osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla sekretariatu,
 • parkingi posiadają miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane na skraju pozostałych miejsc postojowych, blisko od głównego wejścia do budynku,
 • możliwość wstępu z psem asystującym,
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 • zastosowano system odnajdywania drogi, zapewniono miejsca odpoczynku, schody zaopatrzone są w balustrady/poręcze, na korytarzach nie ma wystających gablot, reklam, elementów, które mogłyby być przeszkodą,
 • w budynku nie ma progów ograniczających wjechanie wózkiem inwalidzkim stosowane symbole zgodne z Polską Normą wymienioną w PN-ISO 3864-1:2011,
 • podłogi w budynkach są antypoślizgowe, budynek spełnia wymogi PPOŻ,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Informacje dla odwiedzających stronę internetową:

Strona internetowa Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych wykorzystanych dobrych praktyk.

Dobre praktyki:

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury powinni swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub strzałek. Aktywny element powinien być wyraźnie zaznaczony i przemieszczać się po stronie w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np.: użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w osobom niedowidzącym.
 2. Nawigacja (menu) powinna być spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu.
 3. Nazwy wszystkich linków powinny być jednoznaczne i zrozumiałe, także poza kontekstem.
 4. Teksty opublikowane w serwisie powinny być przygotowane w czytelny. Teksty powinny być wyrównane tylko do lewej strony.
 5. Udostępnione w serwisie formularze, posiadają etykiety przypisane do odpowiednich pól formularza wyjaśniające rolę pola oraz rodzaj danych jakie użytkownik ma wpisać do danego pola. Formularze powinny posiadać etykiety przypisane do odpowiednich pól formularza wyjaśniając rolę pola oraz rodzaj danych jakie użytkownik może wpisać do danego pola.
 6. W serwisie zaleca się stosowanie możliwości pominięcia linków, czyli przejścia bezpośrednio do właściwej części na stronie. Jest to szczególnie ważne dla osób niewidomych oraz osób posługujących się wyłącznie klawiaturą.
 7. Wszystkie strony opublikowane w serwisie muszą mieć unikalne tytuły, które informują o treści podstrony na której znajduje się użytkownik.
 8. Kontrast tekstu do tła musi mieć stosunek co najmniej 4,5 do 1 a najlepiej jeśli nie jest mniejszy niż 7 do 1. Dzięki temu, wszystkie informacje umieszczone na stronie są czytelne także dla osób słabowidzących.
 9. Redakcja serwisu dba o zrozumiałość zamieszczanych treści oraz formatowane zgodnie z wytycznymi poprawiającymi dostępność.
 10. Zdjęcia i grafiki powinny mieć alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych.
 11. Po wyłączeniu języka opisującego formę prezentacji strony (CSS), serwis powinien być nadal dostępny i czytelny.

Dodatkowe informacje:

 1. Na stronie został dodany skrypt lektora czytającego treść. Aby go uaktywnić, wystarczy zaznaczyć tekst, a lektor sam zacznie czytać treść zaznaczonego tekstu. Treść linków lektor czyta automatycznie po najechaniu na nie kursorem.
 2. Na stronie został dodany skrypt ułatwiający przeglądanie strony osobom niepełnosprawnym.
 3. Skrypt ten jest całkowicie spolszczony, przez co jest łatwy w użyciu dla osób nie znających języka obcego.
 4. Ikona skryptu Ikona wtyczki Dostępność dla niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie okna przeglądarki wycentrowanej w pionie.
 5. Po kliknięciu w ikonę skryptu, lub naciśnięciu kombinacji na klawiaturze CRTL+U dostępne będzie okno:

Okno skryptu Dostępność dla niepełnosprawnych

Funkcje skryptu:

Funkcja: Kontrast (4 stopnie):

Odwróć kolory:

Odwróć kolory Dostępność dla niepełnosprawnych

Ciemny kontrast:

Ciemny kontrast Dostępność dla niepełnosprawnych

Lekki kontrast:

Lekki kontrast Dostępność dla niepełnosprawnych

Brak kolorów:

Brak kolorów Dostępność dla niepełnosprawnych

Funkcja: Podświetlenie linków

Podświetlenie linków Dostępność dla niepełnosprawnych

Funkcja: Duży tekst (4 stopnie)

1 stopień

Duży tekst 1 stopień Dostępność dla niepełnosprawnych

2 stopień

Duży tekst 2 stopień Dostępność dla niepełnosprawnych

3 stopień

Duży tekst 3 stopień Dostępność dla niepełnosprawnych

4 stopień

Duży tekst 4 stopień Dostępność dla niepełnosprawnych

Funkcja: Odstęp między tekstem (3 stopnie)

1 stopień

Odstęp między tekstem 1 stopień Dostępność dla niepełnosprawnych

2 stopień

Odstęp między tekstem 2 stopień Dostępność dla niepełnosprawnych

3 stopień

Odstęp między tekstem 3 stopień Dostępność dla niepełnosprawnych

Funkcja: Przyjazny dla dyslektyków (2 stopnie)

Przyjazny dla dyslektyków:

Przyjazny dla dyslektyków Dostępność dla niepełnosprawnych

Czytelne czcionki:

Czytelne czcionki Dostępność dla niepełnosprawnych

Funkcja: Kursor (3 stopnie)

Duży kursor:

Duży kursor Dostępność dla niepełnosprawnych

Reading mask:

Reading mask Dostępność dla niepełnosprawnych

Przewodnik do czytania:

Przewodnik do czytania Dostępność dla niepełnosprawnych

Funkcja: Wysokość linii (3 stopnie)

1,5

Wysokość linii 1,5 Dostępność dla niepełnosprawnych

1,75

Wysokość linii 1,75 Dostępność dla niepełnosprawnych

2

Wysokość linii 2 Dostępność dla niepełnosprawnych