Nagłówek logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Pożyczka Płynnościowa POIR

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2021 r.  lista wniosków złożonych w Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. przekroczyła limit określony w Regulaminie Udzielania Pożyczek tj. 250% alokacji przypadającej na ARMZ.

Zgodnie z regulaminem nabór wniosków trwa 3 dni robocze. Wnioski można składać do 22.09.2021 do godz. 16.00. Wnioski zostaną zarejestrowane, ale znajdować się będą poza Lista Podstawową i Listą Rezerwową.

Pożyczka Płynnościowa POIR nabór 2021

Nabór wniosków pożyczkowych rozpocznie się 20 września 2021 r. od godz.8.00.

W dniu 08.09.2021 został podpisany aneks do Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zwiększający o 40 mln zł pulę środków na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pożyczka płynnościowa POIR  udzielana jest przez Pośrednika Finansowego (PF)  – Konsorcjum 4 podmiotów:

Fundację Rozwoju Regionu Rabka – Lidera Konsorcjum

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej – Partnera Konsorcjum

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. – Partnera Konsorcjum

Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej SA – Partnera Konsorcjum

Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego  w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.
Udzielenie pożyczki ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie ich bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 •  Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:
  • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r,; albo
  • jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.
 • Maksymalna łączna wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy ze środków Projektu nie może przekroczyć 15 mln zł
 • okres spłaty:  do 72 miesięcy.
 • karencja: do 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.
 • W dwóch pierwszych latach spłaty Jednostkowej Pożyczki, Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy do 4 miesięcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.
 • Oprocentowanie: Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału.
 • Brak innych opłat i prowizji.
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, które wykażą, że konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały (historycznie lub na moment składania wniosku o pożyczkę) problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości;
  • Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w tym związane z odbudowa działalności po okresie epidemii COVID-19. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień złożenia wniosku wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo wydatki inwestycyjne (do 20% środków wypłaconych), w tym np.:
   • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
   • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy
   • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
   • zatowarowanie, półprodukty itp.,
   • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
   • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej
  • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym oraz inne zaakceptowane przez PF.

Przyjmuje się dwie możliwości składania Wniosków Pożyczkowych:

Osobiście w siedzibach poszczególnych Konsorcjantów

 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka:

Rabka– Zdrój, ul. Orkana 20 F/1  – siedziba główna

Kraków, ul. Rydlówka 5 pok. 105 – oddział terenowy

Tarnów, ul. Paderewskiego 6 – oddział terenowy

 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej – Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 175
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Oświęcim, ul. Gospodarcza 24
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna – Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
2. Elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków, zamieszczonego na stronach internetowych poszczególnych konsorcjantów.

Instrukcja składania Wniosku o Pożyczkę Płynnościową w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków:

KROK 1

Po wejściu w link do Generatora należy założyć konto podając NIP i adres e-mail. Na podany adres e-mail przesłany zostanie link w celu aktywowania konta (UWAGA: jeżeli wiadomość nie przyjdzie należy sprawdzić folder SPAM).

KROK 2

Aby dokończyć rejestracje należy podać NIP oraz utworzyć hasło do konta w generatorze Wniosków.

KROK 3

Należy zalogować się do swojego konta w Generatorze podając swój NIP i utworzone hasło.

KROK 4

W celu aktywacji konta przy pierwszym logowaniu do systemu należy uzupełnić dane przedsiębiorstwa oraz wyrazić adekwatne zgody.

KROK 5

W celu złożenia wniosku w generatorze należy w opublikowanym naborze pn. „Pożyczka Płynnościowa POIR” przejść do wypełniania wniosku pożyczkowego.

Należy wypełniać poszczególne zakładki po kolei. Dane zapisują się automatycznie, następuje to dopiero po przejściu do kolejnej zakładki.

Do wniosku należy załączyć:

 • Formularze: należy pobrać ze strony, wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać, zeskanować, zapisać w formacie pdf i załączyć do generatora.
 • Załączniki: zeskanować, zapisać w formacie pdf i załączyć do generatora.

Dopuszczalne jest załączenie plików o objętością nie większej niż 5 MB. W przypadku większych plików należy dokument skompresować (spakować do formatu ZIP lub inny) .

Wypełniony wniosek przed wysłaniem można edytować oraz pobrać wydruk jako dokument poglądowy.

KROK 6

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać za pomocą przycisku WYŚLIJ.

Wniosek może być wysłany najwcześniej w momencie uruchomienia naboru.

UWAGA!

Przedsiębiorca składając wnioski osobiście może złożyć dowolną liczbę wniosków dotyczących wyłącznie jego przedsiębiorstw.

Osoba składająca wnioski w imieniu przedsiębiorcy może złożyć dowolną liczbę wniosków dotyczących wyłącznie przedsiębiorstw jednego przedsiębiorcy.

 

Zarówno wnioski,  jak i pozostałe załączniki powinny być przygotowane za pomocą edytorów tekstów i przedłożone jako wydruki komputerowe.

Dokumenty wypełnione pismem odręcznym nie zostaną poddane ocenie.

W przypadku pytań lub problemów zapraszamy do kontaktu osobistego w siedzibie Konsorcjanta lub pod numerami telefonów:

 • Teresa Stefańska – 508 448 987
 • Edyta Solecka – 508 448 987