Złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 15.06.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2020. W dniu 19.07.2021 r. w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000225451 zamieszczono wzmianki o złożeniu do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujących dokumentów: rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020, sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020, uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za okres do 1.01.2020 do 31.12.2020 i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020.