Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie zwołuje na dzień 25.01.2022 r. o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 5.

Porządek obrad zwoływanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Odtajnienie głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Wybór i wyrażenie zgody na podpisanie umowy przez zarząd z podmiotem świadczącym usługi, które są związane z utworzeniem i prowadzeniem rejestru akcjonariuszy.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.