Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie zwołuje na dzień 20 czerwca 2022 r. na godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 5.

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Odtajnienie głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, jak też wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2021 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej jako Organu Spółki za okres 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
 16. Ustalenie Celów Zarządczych na rok 2022.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie Zgromadzenia.