Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 r. na godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 5.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Odtajnienie głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku.
  1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, jak też wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2022 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej jako Organu Spółki za okres 2022r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
 15. Ustalenie Celów Zarządczych na rok 2023.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

W załączeniu przesyłamy materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spis załączników:

 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2022 obejmujące:
  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  2. dodatkowe informacje i objaśnienia,
  3. bilans,
  4. rachunek zysków i strat,
  5. rachunek przepływów środków pieniężnych,
  6. zestawienie zmian w kapitale własnym.
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ARMZ S.A. w roku obrotowym 2022.
 3. Uchwała Zarządu z propozycją podziału zysku netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
 4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2022.
 7. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie:
  1. oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022,
  2. oceny sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. za rok obrotowy 2022 i wniosku do Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie,
  3. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
  4. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku
   w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022,
  5. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w roku obrotowy 2022.
 8. Cele zarządcze na 2023 rok
 9. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2023 roku.