OGŁOSZENIE O NABORZE NA PARTNERA PROJEKTU

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie, oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) w występując jako Lider projektu prowadzonego w ramach priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej 8.2 Edukacja dla transformacji, typ A: Tworzenie przestrzeni typu fablab programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach konkursu nr FEMP.08.02-IP.01-008/23 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Liderem Projektu będzie Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie, Partner czynnie zaangażuje się w opracowanie projektu, a następnie Lider i Partner wspólnie zrealizują zaplanowane działania związane z utworzeniem Fablabu którego zakres działania będzie skierowane do 4 powiatów Małopolski Zachodniej (chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawiera Regulamin naboru stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Załączniki:

Ogłoszenie

Załącznik-nr-1-do-ogloszenia-o-otwartym-naborze-na-wylonienie-Partnera-Regulamin

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-naboru_Wzor-listu-intencyjnego

Załącznik nr 3 do Regulamin – wzór umowy o partnerstwie

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-naboru_-Formularz-oferty

Załącznik-nr-4-do-Regulaminu-nabory_Karta-oceny

Załącznik-nr-5-do-Regulaminu-naboru-Oświadczenie-Partnera

 

Wyniki naboru na partnera:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna (ARMZ S.A.) w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 – dalej Ustawa) występując jako Lider projektu prowadzonego w ramach priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej 8.2 Edukacja dla transformacji, typ A: Tworzenie przestrzeni typu fablab programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w dniu 03.08.2023 r. dokonała wyboru następujących Partnerów, w celu realizacji wspólnego projektu:

  1. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów otrzymała 80 pkt.