OGŁOSZENIE O NABORZE NA PARTNERA PROJEKTU

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie, oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 – dalej Ustawa) występując jako Lider projektu prowadzonego w ramach priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian typ projektu B: kompleksowe programy typu outplacement programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach konkursu nr FEMP.06.06-IP.02-012/23 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Liderem Projektu będzie Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie, Partner czynnie zaangażuje się w opracowanie projektu, a następnie Lider i Partner wspólnie zrealizują zaplanowane działania.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawiera Regulamin naboru stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Załącznik-nr-1-do-ogloszenia-o-otwartym-naborze-na-wylonienie-Partnera-Regulamin

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-naboru_

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-naboru_-Formularz-oferty

Załącznik nr 3 do Regulaminu – wzór umowy partnerskiej

Załącznik-nr-4-do-Regulaminu-nabory_Karta-oceny (2)

Załącznik-nr-5-do-Regulaminu-naboru-Oświadczenie-Partnera

Wzor-listu-intencyjnego

Wyniki naboru na partnera:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna (ARMZ S.A.) w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 – dalej Ustawa) występując jako Lider projektu prowadzonego w ramach priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian typ projektu B: kompleksowe programy typu outplacement programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w dniu 03.08.2023 r. w dniu 30.08.2023 r. dokonała wyboru następująych Partnerów, w celu realizacji wspólnego projektu:

1.Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim – otrzymała 100 pkt.

2. Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu/ Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim – otrzymała 90 pkt.

3. Chrzanowska Izba Gospodarcza w Chrzanowie, ul. Rynek 16, 32-500 Chrzanów – otrzymała 73 pkt.