OGŁOSZENIE O NABORZE NA PARTNERA PROJEKTU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA PARTNERA PROJEKTU

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie, oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 – dalej Ustawa) występując jako Lider projektu prowadzonego w ramach priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych typ projektu A. Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach konkursu nr FEMP.06.18-IP.01-013/23 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Liderem Projektu będzie Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie, Partner czynnie zaangażuje się w opracowanie projektu, a następnie Lider i Partner wspólnie zrealizują zaplanowane działania.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawiera Regulamin naboru stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Załącznik-nr-1-do-ogłoszenia-o-otwartym-naborze-na-wyłonienie-Partnera-Regulamin

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-naboru_Wzor-listu-intencyjnego

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-naboru_-Formularz-oferty

Załącznik-nr-3-do-Regulamin-wzór-umowy-o-partnerstwie

Załącznik-nr-4-do-Regulaminu-naboru_Karta-oceny

Załącznik-nr-5-do-Regulaminu-naboru-Oświadczenie-Partnera

 

Wyniki naboru na partnera:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna (ARMZ S.A.) w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 – dalej Ustawa) występując jako Lider projektu prowadzonego w ramach priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych typ projektu A. Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w dniu 04.09.2023 r. dokonała wyboru następujących Partnerów, w celu realizacji wspólnego projektu:

  1. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, 30-503 Kraków, ul. Krasickiego 18 – otrzymała 100 pkt.
  2. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, 31-019 Kraków, ul. Floriańska 31 – otrzymała 100 pkt.
  3. Spółdzielnia Socjalna OPOKA, 32-310 Chechło, ul. Hutnicza 26 – otrzymała 100 pkt.