Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 402  § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie zwołuje na dzień 06.09.2023 r. o godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 5.

 

Porządek obrad zwoływanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Odtajnienie głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.