Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie zwołuje na dzień 14.11.2023 r. o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 5.

Porządek obrad zwoływanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Odtajnienie głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany statutu Spółki.
  8. Podjęcie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.