Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie zwołuje na dzień 09.01.2024 r. o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 5.

Porządek obrad zwoływanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Odtajnienie głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków
Zarządu Spółki Agencja Rozwoju Małopolski S.A.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.