Projekt „Lepsza perspektywa”

Nagłówek Fundusze Europejskie dla Małopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Małopolska

Flaga Polski, Godło Polski


Formy wsparcia i dokumenty | Nabory | Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami


W maju 2024 r. nabór wniosków rozpoczyna się 06.05.2024 r. (poniedziałek).  Jednocześnie informujemy, że limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej będzie wynosił 5 osób w przypadku Partnera – ARMZ S.A. Limity osób u pozostałych Partnerów i Lidera projektu znajdują się na ich stronach.


Informujemy, że w kwietniu 2024 r. limit osób, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej to 10 osób w przypadku Partnera Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.


Projekt „Lepsza perspektywa”  jest realizowany przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Chrzanowską Izbą Gospodarczą.

Nabory do projektu będą prowadzone odrębnie przez każdego z Partnerów.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych przez osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu.

Cel projektu:

Projekt ma na celu łagodzenie wpływających na społeczeństwo skutków transformacji poprzez zaplanowane, kompleksowe działania, których celem jest reorganizacja zatrudnienia ograniczająca proces zwolnień lub przeprowadzenie procesu zwolnień uwzględniające udzielenie pomocy zwalnianym lub zwolnionym pracownikom dla 874 Uczestników Projektu.

Uczestnicy Projektu:

Projekt skierowany jest dla 874 Uczestników Projektu (w tym 534 kobiet oraz 340 mężczyzn) mieszkających lub pracujących lub uczących się terenie Małopolski Zachodniej (powiat oświęcimski, chrzanowski, olkuski, wadowicki) w wieku od 15-89 lat. Między innymi są to:

 • pracownicy przewidziani do zwolnienia lub pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy,
 • osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • osoby nieaktywne (bierne) zawodowo zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami wyżej wymienionymi,
 • osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej na obszarze Małopolski Zachodniej – bez względu na status na rynku pracy
 • pracodawcy pochodzący z Małopolski Zachodniej oraz ze Śląska z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

 • doradztwo zawodowe
 • wsparcie motywacyjne, w tym psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staże
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • subsydiowane zatrudnienie
 • refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy
 • dodatki relokacyjne

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 443
 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 180
 • Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu – 10
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 759
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 171
 • Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 813

Okres trwania projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 19 999 237,02 zł
Wkład z Funduszy Europejskich: 16 968 955,48 zł

Rekrutacja do projektu:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. prowadzi nabór do projektu ,,Lepsza perspektywa” w sposób ciągły od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek – czwartek: 7:00-15:00
 • piątek 7:00-12:00

Nabory prowadzone są odrębnie przez Lidera oraz Partnerów projektu.

Formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi załącznikami można składać osobiście w biurze projektu:

Lidera projektu:

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.
32-600 Oświęcim
ul. Gospodarcza 24
tel. 33 844 73 44
fax: 33 844 73 45
e-mail: lepszaperspektywa@cbmz.pl
w godzinach od 8.00 – 16.00
za pośrednictwem poczty tradycyjnej/e-mail

Partnerów Projektu:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
32-500 Chrzanów
ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 645 19 68
tel. 797 780 184
w godzinach od 7.00 – 15.00
e-mail: lepszaperspektywa@armz.pl
lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/e-mail – decyduje data wpływu do biura projektu zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lepsza perspektywa”.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Chrzanowska Izba Gospodarcza
32-500 Chrzanów
ul. Rynek 16
tel. 32 754 15 65

Dokumenty do pobrania

Wszystkie dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Lidera Projektu dostępne pod adresem: https://cbmz.pl/81-lepsza-perspektywa

#FunduszeUE#FunduszeEuropejskie


2024-04-08 – UWAGA! aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lepsza perspektywa” oraz formularza rekrutacyjnego, dokumenty przyjmowane będą tylko na obowiązujących wzorach.