Projekt „Nowa praca w lepszym klimacie”

Nagłówek Fundusze Europejskie dla Małopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Małopolska

Flaga Polski, Godło Polski


Formy wsparcia i dokumenty | Nabory | Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami


W maju 2024 r. nabór wniosków rozpoczyna się 06.05.2024 r. (poniedziałek).  Jednocześnie informujemy, że limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej będzie wynosił 5 osób w przypadku Partnera – ARMZ S.A. Limity osób u pozostałych Partnerów i Lidera projektu znajdują się na ich stronach.


Projekt „Nowa praca w lepszym klimacie” jest realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu.

Nabory do projektu będą prowadzone odrębnie przez każdego z Partnerów.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych przez osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu.

Cel projektu:

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów UE na 2030 r. w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki UE do 2050 r. w oparciu o porozumienie paryskie poprzez realizację Projektu (P). Projekt dotyczy kompleksowych programów transformacji i wsparcia na rynku pracy podejmowanych na obszarze Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).

Projekt „Nowa praca w lepszym klimacie” realizowany jest w ramach Działania 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej. #FunduszeEuropejskie

Uczestnicy Projektu:

Projekt skierowany jest dla 885 Uczestników Projektu (w tym 416 kobiet oraz 469 mężczyzn) mieszkających lub pracujących lub uczących się terenie Małopolski Zachodniej (powiat oświęcimski, chrzanowski, olkuski, wadowicki) w wieku od 15-89 lat. Między innymi są to:

 • pracownicy przewidziani do zwolnienia lub pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy,
 • osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • osoby nieaktywne (bierne) zawodowo zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami wyżej wymienionymi,
 • osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej na obszarze Małopolski Zachodniej – bez względu na status na rynku pracy
 • pracodawcy pochodzący z Małopolski Zachodniej oraz ze Śląska z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

 • doradztwo zawodowe
 • wsparcie motywacyjne, w tym psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • staże
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • subsydiowane zatrudnienie
 • refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy
 • dodatki relokacyjne

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 381
 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 156
 • Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu – 20
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 639
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 210
 • Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 250

Wartość całkowita projektu: 19 979 527,04 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 
16 982 541,03 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 
1 997 946,01 zł
Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Rekrutacja do projektu:

Nabór odbywa się w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku do wyczerpania miejsc w projekcie.

Nabory prowadzone są odrębnie przez Lidera oraz Partnerów projektu.

Formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi załącznikami można składać osobiście w biurze projektu:

Lidera projektu:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR)
31-542 Kraków
ul. Kordylewskiego 11,
tel. +48 12 617 66 00

Partnera Projektu:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ)
32-500 Chrzanów
ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 645 19 68
tel. 797 780 184
w godzinach od 7.00 – 15.00
e-mail: nowapraca@armz.pl
lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/e-mail – decyduje data wpływu do biura projektu zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowa praca w lepszym klimacie”.

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. (CBMZ)
ul. Gospodarczej 24, 32-600 Oświęcim
tel.: 33 844 73 44
e:mail: lepszaperspektywa@cbmz.pl

Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

Dokumenty do pobrania

Wszystkie dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Lidera Projektu dostępne pod adresem: https://nowapraca.marr.pl/

#FunduszeUE#FunduszeEuropejskie