Projekt „Utworzenie innowacyjnych przestrzeni typu Fablab na terenie Małopolski Zachodniej wraz z organizacją działań mobilnych”

Projekt „Utworzenie innowacyjnych przestrzeni typu Fablab na terenie Małopolski Zachodniej wraz z organizacją działań mobilnych”  jest realizowany przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w partnerstwie z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027,  Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.2 Edukacja dla transformacji, Typ projektu A. Tworzenie przestrzeni typu fablab.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków związanych z procesem transformacji energetycznej i dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej, co bezpośrednio przyczynia się do niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Małopolski Zachodniej. Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnej przestrzeni typu fablab i mobillab, gdzie uczestnicy i podmioty biorące w nim udział będą mogły poszerzać wiedzę i nabywać nowe kompetencje lub kwalifikacje zawodowe.

 

Rezultaty projektu:

Rezultatem projektu będzie wzmocnienie i budowa kapitału społecznego Małopolski Zachodniej, przez wsparcie obszaru edukacji i zapewnienie możliwości podnoszenia świadomości, wiedzy i kwalifikacji oraz edukację ekologiczną tj. promocję postaw prośrodowiskowych i rozwijanie zielonych kompetencji.

 

Miejsce realizacji projektu:

Fablab stacjonarny będzie znajdował się w budynku przy ul. Woynarowskiej 1 w Chrzanowie, gdzie powstanie sześć innowacyjnych pracowni: prototypownia, sala VR i AR, pracownia plastyczna, chemlab, pracownia cyfryzacji i robotyki oraz RE&UP CYKLING.

 

Uczestnicy projektu i formy wsparcia:

Projekt skierowany jest do mieszkańców i podmiotów z obszaru Małopolski Zachodniej, w szczególności: uczniów, nauczycieli, studentów oraz innych osób fizycznych korzystających ze wspieranych przestrzeni. Uczestnicy/ Uczestniczki projektu będą bezpośrednio korzystali ze wsparcia w postaci: szkoleń, doradztwa, zajęć dydaktycznych, warsztatów, kursów kompetencyjnych i zawodowych podnoszących wiedzę, rozwijających umiejętności i kwalifikacje zawodowe, a także promujących działania proekologiczne, podnoszących wiedzę o dobrych praktykach klimatycznych oraz rozwijających zielone kompetencje. Kursy, warsztaty i zajęcia realizowane w pracowniach będą odbywać się zgodnie z przyjętymi Harmonogramami Partnerów.

 

Okres trwania projektu: 01.12.2023 r. – 30.11.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 10 326 908,94 zł

Wkład z Funduszy Europejskich: 8 777 872,59 zł

 

Rekrutacja do projektu:

Nabory do projektu będą prowadzone odrębnie przez każdego z Partnerów, w sposób cykliczny, dostosowany do swoich Harmonogramów, po zakończeniu etapów związanych z modernizacją i wyposażeniem przestrzeni, na której powstaną pracownie stacjonarne oraz stworzeniem i wyposażeniem fablabu mobilnego.

Lider Projektu:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ)
32-500 Chrzanów
ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 645 19 68
e-mail: biuro@armz.pl

Partner:

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Kanałowa 21
tel. 575 606 511
e-mail: tozch@tozch.edu.pl