Aktywni Zawodowo 30+

Nagłówek z logami: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Cel projektu:

Projekt „Aktywni Zawodowo 30+” ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia 65 osób (w tym 34 Kobiet) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego w okresie 01.06.2018-30.04.2020 roku, poprzez realizację kompleksowego indywidualnie dostosowanego programu wsparcia aktywizacyjnego.

Finansowanie:

Kwota dofinansowania:  175 268,71 zł.

Do kogo kierujemy projekt?

Grupę docelową projektu stanowią osoby 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zamieszkujące woj. małopolskie (pow. 50% uczestników projektu stanowią mieszkańcy powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza średnią dla woj. małopolskiego), należące do co najmniej 1 z poniższych grup:

 • os. niepełnosprawne
 • os. powyżej 50 r.
 • kobiety
 • os. o niskich kwalifikacjach
 • długotrwale bezrobotne
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem)
Działania?
 • pośrednictwo pracy
 • wsparcie Trenera pracy i Trenera Zatrudnienia Wspieranego
 • warsztaty aktywizacyjne i interpersonalne
 • poradnictwo psychologiczne
 • staże
 • subsydiowane zatrudnienie

Kontakt:

Lider projektu:

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Garncarska 30
tel.: 32 645-19-98
e-mail: tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Partnerzy projektu:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
32-500 Chrzanów
ul. Grunwaldzka 5
tel./fax: 32 645 19 68
e-mail: biuro@armz.pl
www.armz.pl

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
32-600 Oświęcim
ul. Leszczyńskiej 7
tel./fax: 33 8475 475,
e-mail: szih@szih.pl
www.szih.pl

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu