„Zwiększenie integracji i aktywności społecznej obywateli Ukrainy w Małopolsce i na Śląsku”

Logo Razem Możemy Więcej
Projekt „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023″
finansowany ze środków Rezerwy Funduszu Pracy
Проект „Разои ми можемо більше – Перша Редакція Програми Активації для Іноземців на 2022-2023
Фінансується Резервом Фонду Праці
Realizatorzy projektu:
Реалізатори проекту:
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
telefon: 508 448 987; (32) 645-19-68
Okres realizacji projektu:
Період реалізації проекту:
01 września 2022 – 31 grudnia 2023
1 Вересень 2022 – 31 Грудень 2023Uczestnicy projektu:
Учасники проекту:
  • Cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce wymagający wsparcia w obszarze integracji i aktywności społecznej, w tym 50 % będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
  • Іноземці які легально перебувають у Польщі потребують підтримки у сфері інтеграції та соціальної активності у тому числі 50% громадян України які опинилися на території Польщі у звязку з бойовими діями в Україні та перебувають у особливо складній життєвій ситуації.
  • Warunkiem dostępu cudzoziemca do udziału w projekcie będzie legalność pobytu w Polsce tj. rejestracja przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej lub nadany w organie gminy numer PESEL.
  • Умовою доступу іноземця до участі в проекті буде легальність перебування в Польщі тобто реєстрація командиром прикордонної служби під час прикордонного конторлю або номер PESEL присвоєний гмінним органом влади.
Cel projektu:
Мета проекту:
Aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, wymagających wsparcia w zakresie integracji na rynku pracy poprzez aktywizację i rozwój przedsiębiorczości oraz integracji w społeczeństwie poprzez indywidualny rozwój oraz wzmocnienie w głównych obszarach życia społecznego.Професійна активізація, інтеграція та соціальна активність іноземців які легально перебувають в Польщі, громадян України які опинилися в Польщі у звязку з бойовими діями на території України та перебувають в особливо складній життєвій ситуації, потребуючи підтримки в сферах ринкової інтеграційної роботи через активізацію та розвиток підприємництва та інтеграцію в суспільство через індивідуальний розвиток та зміцнення в основних сферах суспільного життя.Projekt przewiduje objęcie wsparciem min. 210 cudzoziemców
Проект передбачує підтримку мін. 210 іноземців.Zadania w projekcie:
Завдання в проекті:
.
Priorytet II – Integracja i aktywność społeczna:
Пріоритет II – Інтеграція та соціальна діяльність:
  • Zapewnienie wsparcia asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej dla dorosłych oraz wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjach życia codziennego
  • Надання підтримки асистенту з інтеграції, який розробляє індивідуальний шлях соціальної інтеграції для дорослих і підтримує їх у контактах з установами та повсякденних життєвих ситуаціях.,
  • Zapewnienie nauki języka polskiego, kursów i szkoleń w zakresie orientacji kulturowej oraz w innych obszarach przydatnych z punktu widzenia integracji społecznej,
  • Забезпечення вивчення польської мови, курсів і тренінгів у сфері культурної орієнтації та в інших сферах, корисних з точки зору соціальної інтеграції,
  • pomoc psychologiczna;
  • психологічна допомога

Całkowita wartość projektu: 1 041 590,70

Dofinansowanie: 1 041 590,70

Szczegółowe informacje na temat projektu:
Детальна інформація про проект:
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
telefon: 508 448 987; (32) 645-19-68

Dokumenty do pobrania:/Документи для завантаження:/Документы для загрузки:

REGULAMIN_PL

REGULAMIN_ UKR

zał. 1 do Reg. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

zał. 1 do formularza DEKLARACJA uczestnictwa w projekcie

zał. 2 do formularza – Klauzula RODO

zał. 2a do formularza – klauzula RODO

Flaga i Herb Polski