Przedsiębiorca z PO WEREM!

Dokumenty rekrutacyjne | Dokumenty dotacyjne | Wsparcie pomostowe | Rekrutacja – I nabór wniosków

Rekrutacja – II nabór wniosków    Rekrutacja – III nabór wniosków   Rekrutacja – IV nabór wniosków

Rekrutacja V nabór wniosków      Rekrutacja – VI nabór wniosków      Rekrutacja – VII nabór wniosków 

Rekrutacja – VIII nabór wniosków   Rekrutacja – IX nabór wniosków  Rekrutacja – X nabór wniosków  Rekrutacja – XI nabór wniosków Rekrutacja – XII nabór wniosków  Rekrutacja – XIII nabór wniosków  Rekrutacja – XIV nabór wniosków


Nagłówek z logami: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Godło Polski

PRZEDSIĘBIORCA Z PO WEREM!

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.2.1

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020

Celem projektu jest:

 • Rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez udzielenie 257 dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w okresie do 30.06.2023 r.
 • Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (18-29 r.ż.), w tym osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r., w wyniku pandemii COVID – 19

Uczestnicy projektu:

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby  które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r., w wyniku pandemii COVID – 19, pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy) w wieku 18-29 lat zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzących Działalność Gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie12miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Oferowane formy wsparcia:

 • Szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • warsztaty interpersonalne
 • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dotacje 23 050,00 zł
 • wsparcie pomostowe finansowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej

Obszar realizacji projektu:

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, które w rozumieniu Przepisów Kodeksu Cywilnego zamieszkują lub uczą się na obszarze subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego tj. w jednym z powiatów:

 • bocheńskim,
 • krakowskim,
 • miechowskim,
 • myślenickim,
 • proszowickim,
 • wielickim,
 • miasto Kraków

Kontakt:

Lider projektu:

 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
  ul. Grunwaldzka 5

  32-500 Chrzanów
  powiaty: miechowski, myślenicki, proszowicki

Partnerzy projektu:

 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej SP. z O. O.
  ul. Unii Europejskiej 10

  32-600 Oświęcim
  powiaty: miasto Kraków, wielicki
 • Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
  ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

  32-600 Oświęcim
  powiaty: bocheński, krakowski

Dofinansowanie ze środków europejskich: 8 403 468,66 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 1 454 510,39 zł

Wartość projektu: 9 970 893,05 zł

Harmonogram zadań merytorycznych VII 2021

Harmonogram zadań merytorycznych VIII 2021

Harmonogram zadań merytorycznych IX 2021

Harmonogram-zadań-merytorycznych X – 2021 

Harmonogram zadań merytorycznych XI – 2021

Harmonogram zadań merytorycznych XII – 2021

Harmonogram zadań merytorycznych I 2022

Harmonogram zadań merytorycznych II 2022

Harmonogram zadań merytorycznych III 2022

Harmonogram zadań merytorycznych IV 2022

Harmonogram zadań merytorycznych V 2022

Harmonogram zadań merytorycznych VI 2022